ریشه:

عسط (ع.س.ط)

۱ مورد یافت شد

بعسط

اللَّهُمَّ کهکهیج بعسط مهحما مسلع و روره مهفتام. (باقریه، ص: ۴۲, س:۱۶)