ریشه:

طنات (ط.ن.ا.ت)

۱ مورد یافت شد

طنات

یَا طَاهِی، یَا ذرْ، یَا طمنه، یَا طنات. (باقریه، ص: ۴۵, س:۲)