ریشه:

طمنه (ط.م.ن.ه)

۱ مورد یافت شد

طمنه

یَا طَاهِی، یَا ذرْ، یَا طمنه، یَا طنات. (باقریه، ص: ۴۵, س:۲)