ریشه:

روره (ر.و.ر.ه)

۱ مورد یافت شد

روره

اللَّهُمَّ کهکهیج بعسط مهحما مسلع و روره مهفتام. (باقریه، ص: ۴۲, س:۱۶)