ریشه:

افریقیا (ا.ف.ر.ی.ق.ی.ا)

۱ مورد یافت شد

إِفْرِیقِیَّا

(لِرَاشِدٍ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنْ اِفْرِیقِیَّا): رَحِمَهُ اللَّهُ. (باقریه، ص: ۱۲۳, س:۹)